Algemene beschouwingen CDA Ridderkerk 2016

De CDA-fractie is verheugd dat het college er in is geslaagd een meerjarenbegroting aan te bieden, die vanaf nu structureel sluitend is zonder de toepassing van dekkingsreserves.1. Bestuur en (overheids)participatie

De gemeente heeft haar communicatie richting burgers duidelijk verbeterd. De gemeentelijke website is nu up-to-date en de blauwkai in de Combinatie is actueel, duidelijk en goed leesbaar. Als gemeente moeten wij blijvend herkenbaar en toegankelijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. Een verbetering voor de ouderen en allochtonen zou kunnen zijn als hun onderwerpen meer visueel (video) getoond kunnen worden.

Het CDA is voorstander om door te gaan met de burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl.

Wij volgen de ontwikkeling van overheidsparticipatie op de voet en nemen deel aan de aanjaaggroep. De overheid moet zich meer naar buiten richten en meewerken met andere betrokkenen die plannen en initiatieven ontwikkelen.

In het kader van de omgevingswet wordt een omgevingsvisie voor Ridderkerk opgesteld. Hierin wordt beschreven wat we in de toekomst met onze gemeente willen. Aan het opstellen van de ambities en doelen willen we graag meewerken.

Wij zijn voorstander van de verzakelijking van de sturingsrelatie met SenW. Vermeden moet worden hierbij te veel onnodig papierwerk te produceren.

We blijven kritisch over de deelname van Ridderkerk aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Den Haag/Rotterdam.

Al eerder hebben wij gevraagd om minder papierwerk. Bij vergunningen voor evenementen moeten soms dezelfde gegevens opnieuw ingevuld worden.

Vraag aan de wethouder: dit kan toch gemakkelijker?

Goed functionerende raadsleden zijn belangrijk om de afstand tussen kiezer en raadslid zo klein mogelijk te houden. Daarom is een verkiezing van het ‘raadslid van het jaar’ een goede manier is om extra aandacht te genereren aan het werk van raadsleden in Ridderkerk.

Via een motie wordt gevraagd om een jaarlijkse interne verkiezing ‘Raadslid van het jaar’ te houden.

Het college wordt verzocht te onderzoeken of voor plaatsing van de zogenaamde Ontmoet-banken draagvlak is en zo ja, tot aanschaf over te gaan. De Ontmoet-bank (dit is een kunstzinnig mozaïek-bank ontworpen door Karin Bruers) wordt door buurtbewoners ontworpen en vormgegeven en ten behoeve van hun eigen wijk op een zelf gekozen plek in de openbare ruimte geplaatst. Een dergelijk project brengt mensen op een creatieve manier bij elkaar, inspireert om zelf plannen voor de eigen buurt te bedenken, de leefomgeving wordt verfraaid en maakt mensen trots op hun eigen wijk.

Een motie wordt ingediend om het college te verzoeken te onderzoeken of voor plaatsing draagvlak is en zo ja, tot aanschaf over te gaan.

 

2. Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk punt voor het CDA. Het speelt een rol wanneer je naar school fietst, naar de winkel loopt of ’s avonds over straat loopt. Wanneer mensen zich zorgen maken of dat veilig kan en daarom de deur niet meer uit gaan, is Ridderkerk niet meer van ons allemaal.

Aandachtspunten zijn de omgeving van sporthal Drievliet en het Erasmus park. Daar moet bij de invulling van de driehoek Zand/ Drievliet rekening mee worden gehouden. We begrijpen als CDA dat hangplekken noodzakelijk zijn, maar creëer deze op locaties - in overleg met hangjongeren - waar burgers minimaal last van hebben.

Buurtpreventieteams hebben hun waarde bewezen en verdienen onze ondersteuning.

Wij zijn voor voldoende inzet van politie in de wijken met een belangrijke taak voor de wijkagent; vermindering van overlast en criminaliteit samen met ouders, scholen en maatschappelijke instellingen. Ook BOA’s kunnen hierin een rol spelen.

Van onze inwoners wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving. Zelfstandig wonen, in combinatie met meer vergeetachtige en beginnende dementerende inwoners, verhoogt de kans op brand en/of explosie. De inzet van de brandweer zal daardoor meer preventief moeten zijn. Ook wijkteams spelen hierin een rol.

Veel aandacht moet worden gegeven aan het tegengaan van drugshandel en (illegale) hennepteelt.

Het bedrijfsterrein Veren Ambacht, maar in de toekomst ook dat van Nieuw Reijerwaard geeft veel overlast voor de bewoners aan de aangrenzende Rijksstraatweg. Vooral de activiteiten (bijv. overnachten en draaiende koelmotoren) in de nachtelijke uren wordt als grote hinder ervaren. De oplossing hiervoor in nabij gelegen Cornelisland ligt letterlijk binnen handbereik. Het CDA vindt dat de gemeente Ridderkerk er alles aan moet doen om de overlast tot een minimum te beperken.

 

3. Verkeer, vervoer en wegen

Er moet voldoende aandacht zijn voor de bereikbaarheid van Ridderkerk. Meer aandacht moet gegeven worden aan het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en wandelen.

Fietspaden moeten een logische ligging hebben, veilig en goed onderhouden zijn. Helaas zijn niet alle fietspaden in Ridderkerk logisch aangelegd (bijv. langs de Vlietlaan, Erasmuslaan), veilig (vooral bij rotondes) of goed onderhouden (Vlietlaan – grote gaten in het wegdek, Rijnsingel – wortels van bomen door het wegdek).

Voetgangersoversteekplaatsen moeten veilig en goed zichtbaar. Bij verschillende oversteekplaatsen, vooral bij rotondes, zijn de witte strepen slecht zichtbaar of geheel verdwenen.

Langs de Benedenrijweg (tussen Kievitsweg en fietstunnel) loopt een (schelpen)voetpad dat niet toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook voor kinderwagens is het niet mogelijk dit pad te berijden en moeten deze de weg op. Een oplossing is om ter plaatse de rijweg iets smaller te maken en het voetpad aan de taludzijde te projecteren. Hier is aan het begin en einde van de weg al een voetpad aangelegd.

Het CDA wil ook een zebrapad over de Ridderhof (tussen de winkels Sport2000 en de begraafplaats/Plaisier). Veel winkelend publiek steekt daar over terwijl er geen zebrapad is.

Langs de Populierenlaan is wel een fietspad, maar geen wandelpad. Wandelaars moeten of het park in of over het parkeerterrein van het Sportpark lopen.

Voor veel bewoners is het soms niet te begrijpen waarom bepaalde wegvakken langdurig afgezet worden (Geerlaan en Louise de Colignylaan/Mecklenburglaan/Anna Pawlonastraat). Het komt ook voor dat op zaterdag nog aan de wegen wordt gewerkt.

Vraag aan de wethouder: graag uw reactie over het onderhoud, het voetpad langs de Benedenrijweg, het zebrapad over de Ridderhof en het langdurig afzetten van wegvlakken.

 

4. Economische zaken

Het CDA vindt de lokale economie belangrijk. Waar mogelijk moet de werkgelegenheid uitgebreid worden. Vooral starters en ZZP’ers verdienen onze aandacht. 

Het CDA ziet volop bedrijvigheid van creatieve ondernemers, maar ook op het gebied van welzijn in het pand van de voormalige Huishoudschool aan de Koninginneweg. Het zou mooi zijn indien dit pand behouden kan worden voor Ridderkerk. Weer een klein beetje historie dat kan blijven bestaan. We vinden dat meer gebouwen, die leeg komen te staan, voor startende ondernemers beschikbaar komen. Dus niet direct slopen, maar kijken naar andere bestemmingen. Wel graag aandacht voor de verwaarloosde achterzijde van de voormalige Huishoudschool.

Het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is in ontwikkeling. Aandacht voor duurzaamheid en zomin mogelijk overlast voor de omwonenden is van het grootste belang.

De gemeente moet samen met ondernemers bekijken welke regels we kunnen verbeteren of schrappen. Door goede afstemming en samenwerking met de economische sector kunnen we ervoor zorgen dat de regelgeving en procedures efficiënter worden ingericht.

Een belangrijke randvoorwaarde is het aanbod van de digitale structuur met voldoende snelheid.

De ambulante handel in Ridderkerk vraagt om voldoende stroomvoorzieningen (bijvoorbeeld op het Vlietplein). Het gebruik van een dieselgenerator is dan niet nodig.5. Onderwijs

De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de Ridderkerkse samenleving. Leerlingen leren de samenleving beter kennen, burgerschaps-vaardigheden ontwikkelen en ervaren dat werken zonder directe financiële beloning zinvol kan zijn. Zo leren leerlingen sneller te begrijpen hoe de maatschappij werkt en hoe het is om volwassen te worden. Het CDA wil de maatschappelijke stage lokaal graag behouden. De scholen moeten hier wel aan mee willen werken.

Vraag aan de wethouder: kunt u tijdens het overleg met scholen de maatschappelijke stage regelmatig onder de aandacht brengen?

Het CDA vindt dat het schoolzwemmen weer mogelijk moet worden. De 'natte' gymles draagt bij aan de zwemveiligheid van kinderen en brengt hen in beweging.

De gemeente moet de schoolbesturen stimuleren om het eigen bewegingsonderwijs op een goede wijze vorm te geven. Verder moet de samenwerking van scholen met de sportverenigingen worden gestimuleerd.

Speciaal aandacht moet worden geschonken aan de laaggeletterden binnen onze gemeente.

 

6. Cultuur, Sport en groen

Voor een gezonde leefstijl en meedoen in de samenleving is sport en bewegen belangrijk. Het kan een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling, aan de leefbaarheid, aan gezondheid en het welbevinden van de inwoners van de gemeente Ridderkerk. Het is belangrijk dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om te bewegen en dat er voldoende gelegenheid is om deel te nemen aan sportactiviteiten.

Bestaande sportverenigingen dienen waar nodig en mogelijk door de gemeente ondersteund te worden om hun primaire sport- en beweegactiviteiten op hun eigen accommodatie te kunnen uitvoeren.

Het Integraal Accommodatieplan (IAP) is vastgesteld. De komende jaren wordt het IAP uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij het CDA elk uitgewerkt voorstel steeds kritisch zal beoordelen. Voor Bolnes willen wij speciale aandacht vragen om goede oplossingen te bedenken voor en met de organisaties die gebruik maken van de Sportaccommodatie De Beverbol.

Het gaat niet alleen om sport. Het gaat vooral over bewegen. Het CDA vindt dat de gemeente het bewegen voor alle leeftijden moet propageren en stimuleren.

De openbare ruimte moet uitnodigend worden ingericht om een (korte) wandeling te kunnen maken. Dat kan door routes van diverse afstanden voor ouderen zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes te plaatsen om af en toe even uit te rusten.

Het CDA vindt dat bestaande of nieuwe sportaccommodaties meer multifunctioneel gebruikt moeten worden. Organisaties en bewoners werken daarin samen aan het welzijn van de buurt door voorzieningen en ruimtes te delen. Dát is het uitgangspunt van het concept Buurthuis van de Toekomst. Met een subsidieregeling kan men subsidie aanvragen voor een kleine bouwkundige aanpassing aan de accommodatie, zodat het voor meer doeleinden of door meer doelgroepen gebruikt kan worden. De subsidie is niet bedoeld voor structurele verplichtingen, zoals het langdurig inhuren of in dienst nemen van personeel. Ook komt inventaris niet voor de subsidie in aanmerking.

In een motie/amendement wordt gevraagd om een website (van de gemeente of een andere organisatie bijv. SenW) te openen die de mogelijkheden kan bieden om buurtbewoners, organisaties van activiteiten en beheerders van accommodaties in Ridderkerk samen te brengen en hiervoor een subsidiemogelijkheid te creëren.

De gemeente Ridderkerk moet ook de realisatie van een landijsbaan in Rijsoord actief aanpakken. Over inrichting, beheer, onderhoud en gebruik moeten met Staatsbosbeheer en de IJsclub Rijsoord afspraken worden gemaakt.

Vraag aan de wethouder wanneer de ijsbaan gebruikt kan worden.

Het CDA vraagt ook aandacht voor een (beperkte) groep vrouwen die van hun echtgenoot of omgeving niet ‘mogen’ deelnemen aan sportactiviteiten waar ook mannen komen. Daarnaast zijn er vrouwen die nog maar kort in Nederland zijn en die van huis uit niet gewend zijn aan gemengde groepen deel te nemen, waardoor zij het soms niet durven. Aparte sportvoorzieningen zijn een manier om deze groepen vrouwen toch te bereiken, zodat zij de Nederlandse taal kunnen leren en uit hun isolement komen. Dat hoeft niet te betekenen dat de aanbieder van de aparte sportvoorziening berust in het idee dat deze vrouwen niet met mannen in contact mogen komen. Het aanbieden van een aparte sportvoorziening kan juist een methode zijn om ook met deze vrouwen het gesprek aan te gaan en hun emancipatieproces te ondersteunen. Op dit moment moet een aantal vrouwen ver reizen om aan sport deel te kunnen nemen.

 

7. Jeugd

Jeugdige inwoners van Ridderkerk moeten gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen. De voorzieningen voor hen moeten aantrekkelijk en toegankelijk zijn. 

De wijkteams spelen een belangrijke rol. Zeker als gezinnen het niet alleen redden. Goede contacten met o.a. scholen zijn van groot belang.

De ontwikkeling van de Brede School volgen wij met grote belangstelling.

 

8. Welzijn en zorg (Wmo)

Het CDA vindt dat de inwoners zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor het sociale klimaat in Ridderkerk en hun deelname aan de samenleving. De gemeente moet – waar nodig – ondersteuning verlenen.

Sociale wijkteams zijn belangrijke organen. Zij bieden ondersteuning aan burgers die het niet zelf alleen kunnen. Het is belangrijk dat sociale wijkteams goed vindbaar en laagdrempelig zijn voor onze inwoners.

Het CDA vindt de instelling van de startersleningen, blijversleningen en duurzaamheidslening een goed zaak. We zullen in de loop van het jaar kijken of het gereserveerde bedrag voldoende hoog is.

Ridderkerk dient alert te zijn dat eigen bijdragen in de gemeentelijk WMO niet te hoog zijn. Een te hoge eigen bijdrage kan leiden tot zorgmijding. Zorgmijding kan vervolgens leiden tot isolement en/of hoge zorgkosten. Dit is in strijd met de bedoeling van de WMO.

Inzicht in het huidige beleid zorgt voor goede sturingsinformatie. Daarom vraagt het CDA onderzoek te doen naar de (hoogte van de) eigen bijdrage in relatie tot zorgmijding op de onderwerpen binnen de WMO en dit onderzoek te delen met de raad voor het opstellen van de kadernota begroting 2018. Zie onze motie eigenbijdrage respijtzorg en begeleiding.

In Ridderkerk zijn geen crisiswoningen beschikbaar voor haar inwoners, die binnen 24 uur kunnen worden toegewezen en er zijn ook geen doorgangswoningen voor tijdelijke huisvesting van 12 maanden. In een crisissituatie binnen een gezin met kind/kinderen moet binnen een kort tijdsbestek van 24 uur passende huisvesting kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld bij huisuitzetting en relatieproblemen). Dit voor de directe opvang voor de duur van max.4 weken. Na het verstrijken van deze bovengenoemde termijn van 4 weken moet aansluitend een mogelijkheid zijn voor een doorgangswoning voor een verblijf van 12 maanden.

In een motie wordt het college verzocht om onderzoek te doen naar de behoefte aan crisiswoningen en de frequentie van deze behoefte.

Ridderkerk mag het welzijn van dieren niet uit het oog verliezen. Afspraken hierover maken met de Dierenbescherming Rijnmond juicht het CDA toe.

 

9. Werk

In het armoedebeleid wordt maatwerk geleverd. Regels worden losgelaten om dit maatwerk te kunnen leveren. Het CDA verwacht wel van de burger dat hij zelf al datgeen doet waar hij toe in staat is.

De Ridderkerkpas blijkt te voorzien in een grote behoefte. Bedragen hoeven niet meer voorgeschoten te worden en aanvragen zijn niet meer nodig. Het CDA is benieuwd wanneer deze pas ook voor alle inwoners van Ridderkerk beschikbaar is.

Vraag aan de wethouder: wanneer is de pas er voor iedereen?

Schuldhulpverlening betekent niet alleen hulp bij schulden. Door het tijdig inzetten van o.a. SchuldHulpMaatje worden oorzaken in kaart gebracht en krijgt de cliënt weer inzicht in zijn financiële situatie. Wij vinden het treffen van preventieve maatregelen van het grootste belang. Niet minder belangrijk is de nazorg, na de schuldhulp, om terugval te voorkomen.

Inburgeren kan alleen als vroegtijdig gestart wordt met de integratie. Zo snel mogelijk aan het werk en als dat niet kan is er ook nog het vrijwilligerswerk. Hierdoor worden de taal en waarden en normen sneller opgepikt.10. Gezondheid en duurzaamheid

Het CDA vindt dat gezond leven, aandacht voor een gezonde levensstijl, blijven leren en jezelf ontwikkelen in de eerste plaats verantwoordelijkheden van mensen zelf zijn. Preventie is belangrijk ter voorkoming van onnodig leed en onnodige kosten.

Van de doelgroep mantelzorgers wordt steeds meer verwacht. Preventief inzetten van respijtzorg en begeleiding voorkomt dat mantelzorgers overbelast raken en daardoor niet meer hun taak kunnen uitvoeren. De eigen bijdrage mag geen drempel zijn om respijtzorg en begeleiding te mijden.

Wij dienen dan ook een motie in om te onderzoeken of de eigen bijdrage verlaagd kan worden of kan komen te vervallen.

Karaat Ridderkerk verricht goed werk, ondersteunt mantelzorgers op een laagdrempelige wijze én verwerkt de aanvragen van de jaarlijkse Pluim (blijk van waardering). Mede door het succes van de Pluim en de bekendheid van Karaat Ridderkerk weten mantelzorgers en zorgverleners elkaar beter te vinden.

Wij vragen de wethouder goed in de gaten te houden dat de toenemende werkdruk van Karaat Ridderkerk in verhouding staat met het aantal ingekochte uren. Wij dienen te zorgen dat werknemers van Karaat niet overbelast raken.

Het CDA is tegen het bouwen van meer windturbines in Ridderkerk. Het CDA vindt dat de toepassingsmogelijkheden van kleine (verticale) windmolens op hoge gebouwen ook onderzocht moet worden. Verticale windmolens zijn wel duur, maar zijn trillingvrij, hebben weinig slagschaduw en geven veel minder geluidsoverlast.

Duurzaamheid en het klimaatbeleid staan hoog op onze politieke agenda. De gemeente kan hieraan een bijdrage leveren, zoals het nemen en stimuleren van energiebesparende maatregelen. Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven aan anderen door milieuvriendelijke maatregelen te nemen in haar autopark, energieverbruik en afvalverwerking. Bovendien moet zij het voortouw nemen bij het opzetten van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen.

Het CDA vindt dat de aanleg van voldoende openbare oplaadpunten onderdeel moet zijn van een actieplan. De gemeente moet elektrisch rijden in Ridderkerk stimuleren omdat het schoon, stil en zuinig is. Vanuit de gedachte dat het succes van elektrisch vervoer direct afhangt van de beschikbaarheid van laadpunten moeten er voldoende oplaadpunten aanwezig zijn. Deze oplaadpunten moeten worden geplaatst in de voor iedereen toegankelijke buitenruimte. Niet allen laadpalen voor auto’s, maar ook laadpalen voor fietsers bij horeca gelegenheden en (bewaakte) fietsenstallingen vindt het CDA gewenst.

We zijn blij dat door Woonvisie in Rijsoord 47 nul-op-de-meter-woningen worden gerealiseerd. Het CDA vindt dat Ridderkerk zich vanaf nu moet inzetten om bij nieuwbouw alleen nul-op-de-meter-woningen te krijgen.

Vraag aan de wethouder of hij dat ook vindt!

Afval bestaat niet meer. Alles kan worden hergebruikt. Van belang is het vroegtijdig scheiden, waardoor hergebruik (na bewerking) aantrekkelijk wordt. De gemeente moet de burger stimuleren en faciliteren om een hoger scheidingspercentage te krijgen.

De gemeente is ook bezig met een andere manier van scheiden. Op dit moment zijn er verenigingen die oud papier ophalen bij de mensen thuis of als verzamelpunt fungeren. De opbrengsten zijn een wezenlijk deel van hun begroting. Bij een andere manier van scheiden zal de gemeente en afvalbeheerder in overleg moeten gaan met deze verenigingen.

Het CDA heeft tijdens de behandeling van de kadernota aandacht gevraagd voor een energiekansenkaart voor Ridderkerk. Een Energiekansenkaart geeft een overzicht van de mogelijkheden van verschillende duurzame energievormen. Kansen en potentiële mogelijkheden van verschillende energievormen worden met deze kaart in beeld gebracht.

Via een motie wordt gevraagd om op de site van Ridderkerk ook een Energiekansenkaart te publiceren.

 

11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

CDA is voorstander om meer ruimte te geven aan burgerinitiatieven in de wijken.

Met de beperkte ruimte die Ridderkerk nog heeft moet spaarzaam worden omgegaan. Het is goed om te streven naar herstructurering in plaats van naar uitbreiding van bebouwing.

De woningvoorraad moet evenwichtig zijn en afgestemd zijn op de behoefte in iedere leeftijdsgroep. Niet alleen ouderen, maar ook de jongeren willen we in Ridderkerk behouden.

Het CDA is voorstander om een beperkt aantal bestaande kantoorgebouwen te transformeren naar moderne kleinschalige appartement blokken tegen een scherpe koopsom.

Het centrum, vooral de Sint Jorisstraat, vraag om een goede verkeersoplossing in samenspraak met de omgeving.

Behoud van het openbaar vervoer vindt het CDA van groot belang; de busdiensten moeten blijven en de frequentie mag niet verder omlaag.

In de wijk het Zand verrijzen steeds meer gebouwen. Dat is een goed teken. De ontsluiting van deze wijk wordt hierdoor wel een probleem. De druk op het kruispunt Vlietlaan/Rotterdamse weg is vooral tijdens de spitstijden groot (file vorming). Voor auto’s zijn er twee ontsluitingen en voor fietsers drie. Wij vinden dat te weinig.

Goede winkelvoorzieningen in de wijken zijn van belang voor de leefbaarheid in de wijk. Dagelijks je boodschappen doen en een praatje houden met je medewijkbewoners zijn van het grootste belang voor de wijk.12. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Het voeren van financieel degelijk beleid is één van de kernwaarden van het CDA. Rentmeesterschap noemen we dat. Vanuit die gedachte hebben wij altijd naar de begroting en de financiële huishouding van Ridderkerk gekeken en dat zullen wij ook nu weer doen.

Gemeentelijke belastingen en heffingen moeten zo laag mogelijk gehouden worden. Tarieven van leges en heffingen zijn zoveel mogelijk kostendekkend, waarbij naar te maken en toe te rekenen kosten kritische beoordeling plaats moet vinden. Gestreefd moet worden naar een redelijke verhouding tussen de producten en diensten en voorzieningen en de in rekening te brengen tarieven.

Het structureel borgen van het nieuwe Vpb-proces in de bestaande organisaties volgt het CDA op de voet.

 

Tot slot

Wij hopen ook het komende jaar op een goede, constructieve samenwerkingsrelatie tussen oppositie en coalitie, met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid.

De CDA fractie wenst deze gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en Gods zegen toe.

 

CDA fractie Ridderkerk,

 

Els Berkhout, Dick Breeman en Leen Kruithof