Startnotitie jeugdbeleid

Het college wil een visie opstellen t.a.v. jeugdbeleid in Ridderkerk. Dit is de inbreng van de CDA-fractie als input voor deze visie jeugdbeleid.  

Eerst een paar algemene opmerkingen over jongeren

Een wethouder Jeugd moet vooral bezig zijn met positieve dingen voor de jongeren in de wijk. De jeugd wordt naar de mening van het CDA al te vaak geproblematiseerd. Uit enquêtes blijkt dat overlast van jongeren als een grote ergernis wordt ervaren. Jeugd staat op de tweede plaats in de ergernis top 10, na hondenpoep. Dat zegt iets over onze maatschappij en hoe wij naar jongeren kijken.  Jongeren zijn zelf veel optimistischer.  Zij voelen zich voor het overgrote deel heel gelukkig.

In de afgelopen decennia is wel het gemeenschapsgevoel afgenomen. Daardoor staan ouders er in de opvoeding van hun kinderen vaak alleen voor.  Vroeger kon je een beroep doen op je buren of familie, nu worden opvoedingsproblemen opgelost of afgekocht  met jeugdzorg en nog meer jeugdzorg. Nederland staat op een tweesprong: gaat het verder richting do it yourself society of slaan we af naar een do it together society.

De rode draad van het jeugdbeleid moet volgens het CDA zijn, dat de gemeente, samen met haar partners het informele sociale netwerk rond opvoeding weer in ere herstelt.  Als jongeren een goede binding hebben met hun ouders , met hun school en bijv. met een sportvereniging, dan werken die gemeenschappen als een sociale buffer tegen probleemgedrag.

We zien in het onderwijs een explosie van ADHD-achtige indicaties. Ouders worden aangesproken op het drukke gedrag van hun kind met de opmerking: daar moet je eens naar laten kijken. Dan kom je als ouder in het zorgcircuit terecht: indicatie, rugzak, passend onderwijs. Teveel kinderen krijgen te snel zo’n etiket opgeplakt. De financiële prikkels zitten op de verkeerde plaatsen.

Wat kan de gemeente doen?

Faciliteer als gemeente dat kleine kinderen, leerlingen, jongeren elkaar weer in een sociaal netwerk ontmoeten. Betrek jongeren bij belangrijke vraagstukken over klimaat, zorg, onderwijs en windenenergie. Houd de investeringen voor jeugdvoorzieningen op peil. Blijf investeren in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Zoek samenwerking met het onderwijs. Blijf het belang zien van de functie van wijkagent: oren van de wijk/veel ingangen.
Zorg voor veilige fietsroutes. Faciliteer kindvriendelijke wijken met voldoende  speelruimtes.
Richt de publieke  ruimte goed in:  huizen met grote achtertuinen of kleine voortuintjes?
Houd de Jeugdgezondheidszorg op peil: aandacht voor gezond gewicht, verantwoord alcohol gebruik, terugdringen van roken, schulden van jongeren lopen op.
Zorg voor goed en veilig openbaar vervoer naar Rotterdam: uitgaan, cultuur.
Investeer in jongerencoaches of buddy’s die jongeren net dat extra duwtje in de goede  richting kunnen geven. Investeer in een sociale participatiesamenleving, waarin jongeren hun aandeel kunnen leveren.

En tenslotte voorzitter: investeer in de Huishoudschool als ontmoetingsplaats tot 18.00 uur voor jongeren.