Rapport rekenkamercommissie

Voorzitter, we zijn het in grote lijnen eens met de conclusies van het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Sport en Welzijn aangestuurd?’

De CDA-fractie is met de Rekenkamer van mening dat S&W een ondoorzichtige organisatiestructuur heeft. De stapeling van taken als beheer, exploitatie, onderhoud, maatschappelijke dienstverlening en beleidsadvisering maakt S&W niet tot een transparante organisatie. De verschillende geldstromen, het opknippen in meerdere subsidiestromen,  de verdeling ervan over meerdere programma’s maken de bekostigingsrelatie zeer complex. Bovendien is de monopolypositie van S&W uit oogpunt van kwaliteit en kosten ongezond.

Met deze kritiek op de structuur van S&W spreken we  geen oordeel uit over de inzet en toewijding van medewerkers van S&W.  Die inzet en toewijding zijn voor iedereen zichtbaar. 

De CDA-fractie is verheugd dat onze wethouder sinds haar aantreden direct werk is gaan maken van de structuur van S&W en de relatie wil verzakelijken. Het was haar meteen duidelijk dat het college geen greep heeft op S&W en de raad geen kader (doelen en indicatoren) heeft vastgesteld om de producten van S&W te kunnen toetsen.

Door het ontbreken van kaders kunnen de ambtenaren onvoldoende effectief besturen. De raad is dus mede verantwoordelijk voor deze situatie. We hebben nagelaten om jaarlijks aan de bel te trekken en duidelijke kaders vast te leggen.  

De wethouder heeft een projectorganisatie in het leven geroepen om tot een nieuwe raamovereenkomst te komen. Daarbij worden de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie onderschreven. Voor de CDA-fractie is het nu niet noodzakelijk om een onafhankelijke adviescommissie het werk over te laten doen van de Rekenkamercommissie.

We vinden het wel belangrijk dat de nieuwe Raamovereenkomst wordt getoetst door een onafhankelijke adviescommissie. Die onafhankelijke commissie moet in het eerste kwartaal van 2016 ingesteld worden door de raad met een opdracht die door de commissie Samen leven is opgesteld. De op te stellen Raamovereenkomst moet een looptijd krijgen van 1 jaar. Dat maakt het mogelijk om aanbevelingen van de onafhankelijke commissie in de Raamovereenkomst van 1-1-2017 over te nemen.

Peter Meij

(Raadsbijdrage raadsvergadering 15-10-2015)