Raadsbijdrage Schulddienstverlening

Raadsbijdrage Schulddienstverlening

 

Voorzitter,

Het CDA vindt dat mensen met problematische schulden geholpen moeten worden, zodat zij hun financieel beheer op orde krijgen. Dat men financieel zelfredzaam is, zelf weloverwogen keuzes kan maken en weet wanneer men hulp moet inroepen.

Het CDA steunt dit beleidsplan met de daarin opgenomen acties, zoals preventie en vroegsignalering, laagdrempelige toegang, maatwerk, vervolgtrajecten, doorverwijzingen naar de maatschappelijke partners en nazorg.

Wel willen wij de wethouder meegeven dat men zich ervan bewust moet zijn dat er ook inwoners zijn die onvoldoende financieel zelfredzaam zijn. Inwoners hebben baat bij het preventief aanbieden, dus aan de voorkant, van een lichte vorm van budgetbeheer. Dit helpt hen om het overzicht van en inzicht in hun financiën te bewaren.

Deze vrijwillige budgetvorm moet laagdrempelig bereikbaar zijn, zodat een inwoner die het nodig heeft er ook echt gebruik van kan maken. Het CDA denkt aan het aanbieden van een kosteloze vorm van budget light beheer voor een periode van max. 18 maanden. Is een inwoner financieel zelfredzaam geworden, kan men uiteraard kiezen voor een kortere periode, het is tenslotte vrijwillig.

In deze periode heeft een inwoner een financiële jaarcyclus ervaren incl. de jaarafrekeningen van bijv. stookkosten-servicekosten, Eneco, eigen bijdrage zorgverzekering).

Maar blijkt dat het noodzakelijk is dat een inwoner (met een inkomen tot 120%) budgetbeheer een langere periode nodig heeft, dan kan het college de periode van budgetbeheer om niet verlengen.

Dit past in maatwerk. Daarna kan een redelijke vergoeding gevraagd worden aan huishoudens die het kunnen betalen. Een financieel zelfredzame zal eerder kiezen voor een automatische incasso.

Het CDA vindt het jammer dat in dit beleidsplan niet verwezen wordt naar de leidraad van de NVVK. De leidraad wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK is er al sinds 2012 en wordt door vele andere gemeenten met succes effectief gebruikt.

Tijdens de commissievergadering vernamen wij dat het Ridderkerkse beleid wel aansluit bij de leidraad, enkel de aangesloten partners worden niet verplicht. In de beantwoording aan het minimaplatform wordt vermeld dat de leidraad ter hand genomen wordt als het nut heeft. Dit klinkt een stuk vrijblijvender. Wethouder, waarom verschillen deze antwoorden?

Wat weerhoudt u om zich volledig aan te sluiten bij deze leidraad?

Bij bewuste fraude kan het college schuldhulpverlening weigeren, daar is het CDA het mee eens.

De CDA fractie vraagt wel aan het college om bij niet moedwillige fraude veroorzaakt door onwetendheid ruimhartig te zijn, zodat men een tweede kans krijgt.

Als inwoners vroegtijdig uitvallen bij de schuldhulpverlening, of als zij succesvol en met een schone lei uitstromen, is het belangrijk om nog een tijdje de vinger aan de pols te houden.

Wij vragen aan de wethouder in dit nazorgtraject Schuldhulpmaatje meer te betrekken, zij willen en kunnen hun laagdrempelige expertise inzetten, om recidive te voorkomen.

 

Tot zover ons 1e termijn.

 

2de termijn;

 

Ten eerste dankt het CDA  Schuldhulpmaatje en het minimaplatform, voor hun ingebrachte adviezen, zo ook de heer van Eijsden van de SGP voor zijn vakkundige inbreng.

Dit heeft ons geholpen om een goed inzicht te krijgen.

Wij hopen op een goede samenwerking tussen alle partijen die actief zijn in de schulddienstverlening, zodat Ridderkerkse inwoners goed ondersteund en geholpen worden.

In het speciaal wensen wij de sociale wijkteams veel wijsheid met het vergroten van hun financiële expertise die nodig is om onze inwoners bij te staan met raad en daad.

Het CDA stemt in met dit beleidsplan.

 

Els Berkhout