Raadsvergadering 15-12-2016; Van burger naar Overheidsparticipatie.

Raadsvergadering 15-12-2016; Van burger naar Overheidsparticipatie.

Voorzitter,

De voortdurende beweging in de samenleving vraagt om permanent onderhoud van ons democratische stelsel. De relatie van burger, politiek en overheid vraagt om aanpassingen. De overheid moet zich meer naar buiten richten en meewerken met burgers die initiatieven willen ontwikkelen. Bijdragen aan de kwaliteit van leven, lokale economie, milieu, duurzaamheid, sociale cohesie en algemeen belang zijn van harte welkom.

Bij overheidsparticipatie wordt van de burger gevraagd  om over minimale vaardigheden te beschikken om een initiatief te starten en dit een tijd vol te houden. Degenen die betrokken zijn bij het initiatief zijn tot veel in staat.

Feit is dat er altijd minderheden ondervertegenwoordigd zullen zijn, in een wijk kan minder behoefte zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn. Wel vragen wij de wijkregisseur, wijkoverleg, wijk-ideeteam zich in te blijven zetten voor de sociale cohesie in de wijk.

Komt een burger met een initiatief, dan dient er oprecht geluisterd te worden. De mindmap is een bruikbaar hulpmiddel om alle benodigde facetten onder de aandacht te brengen en te bespreken. Van de wijkregisseur wordt een coachende houding verwacht. Vraag aan de wethouder: Krijgt de wijkregisseur hier genoeg tijd voor?

De competenties en functieprofiel van de ambtenaar, die in contact staat met de burger, vragen om aanpassing, ruimte en scholing. Het CDA vraagt van college en directieraad oplettendheid en goed management.

Het is belangrijk dat overheidsparticipatie wordt besproken met organen (zoals wijkoverleg) die verbinding hebben in de wijk. Misschien is er behoefte is aan herdefiniëring? Kan de wethouder toezeggen dit onder de aandacht te brengen?

Bij overheidsparticipatie zijn er ook aanpassingen voor de raad noodzakelijk. Mocht aan de raad gevraagd worden om kaders mee te geven, dan wil het CDA tijdig in het proces betrokken raken om goed geïnformeerd te zijn, zodat wij de noodzakelijke heldere kaders mee kunnen geven. Aan de wethouder de vraag hoe hij de raad eerder gaat betrekken bij burgerinitiatieven? Graag een reactie.

De raad zal vertrouwen moeten schenken, loslaten en ruimte bieden, zodat initiatieven niet worden geblokkeerd. Als raad zullen we in ieder geval blijven beoordelen of het proces democratisch is verlopen. Democratische aspecten zoals inclusie, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, vrijheid van meningsuiting en draagvlak zijn hierbij leidend.

Laatst sprak onze fractievoorzitter, de heer  Kruithof: ‘Overheidsparticipatie is een tango, die de overheid nog moet leren dansen met wisselende partners’. Graag wil ik de opmerking toevoegen: ‘Tijdens de oefening van deze dans zullen de wisselende partners zich ervan bewust moeten zijn dat zij elkaar onopzettelijk op de tenen zullen trappen’. Een vergissing is immers snel gemaakt. Laten wij in zo’n ongelukkig voorval  elkaar met respect blijven aanspreken en de juiste richting wijzen.

Een proefperiode van 2 jaar en voortzetting van de aanjaaggroep is gewenst. Het CDA wil informatief op de hoogte worden gehouden. Graag een reactie van de wethouder?

Het CDA stemt in en werkt graag mee, zodat we kunnen zeggen “Ridderkerk dragen we samen”

Els Berkhout