Raadsbijdrage Veilgheidsbeleid

Raadsbijdrage Veiligheidsbeleid

 

Voorzitter,

Het veiligheidsdomein is volop in beweging. De afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die effect hebben op het veiligheidsbeleid van gemeenten.

De nationalisering van de politie en de regionalisering van de brandweer zijn twee voorbeelden die vragen om een sterke regierol van de gemeente.

Er is veel gesproken over het veilig houden van onze gemeente. O.a. met politie, Woonvisie, Sport en Welzijn, buurtpreventie, huisartsen, kerken, welzijnsorganisaties, GGZ-instellingen, bedrijven en inwoners. Dit is een goede zaak.

De fractie van het CDA mist in deze beleidsnota het onderwijs. Dat is als het gaat over het veiligheid toch ook een zeer belangrijke gesprekspartner. Kunt u een toezegging doen dat vertegenwoordigers van het onderwijs worden betrokken bij het uitvoeringsprogramma?

Ten aanzien van de zelfredzaamheid van burgers staan er twee richtinggevende uitspraken in het stuk tegenover elkaar. Enerzijds staat er dat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners zijn grenzen kent (bijv. t.a.v. verwarde personen) Anderzijds staat er dat taken en verantwoordelijkheden aan burgers moeten worden overgelaten.

In het artikel in Trouw van 30 juni jl. staat dat de burger niet zo zelfredzaam is. Iedereen vindt zelfredzaamheid op zich een mooie gedachte. Maar... zegt sociaal wetenschapper Bredewold "Het is ook een armoedig ideaal. De verabsolutering van zelfredzaamheid kan schadelijke effecten hebben. Sommige mensen hebben gewoon hulp nodig van de overheid. Dat is al erg genoeg.

Bespaar hen die pijnlijke ervaring om ze steeds te vertellen dat ze zelfredzaam moeten zijn, terwijl ze dat niet kunnen. Maak geld vrij voor hulp, doe niet steeds een beroep op iets wat er vaak niet is, zelfredzaamheid of een sociaal netwerk.

Er wordt in deze nota een beetje gegoocheld met de cijfers en jaren. Als voorbeeld de stijging van het aantal verwarde personen. Het wordt eerst vergeleken tussen 2014 en 2013 (forse stijging). Daarna wordt 2014 vergeleken met een gemiddelde van de jaren 2011 tot en met 2014 (stijging wordt uitgevlakt). Dit zelfde geldt voor de toename van het aantal burenruzies.

Het lijkt erop dat de cijfers een gunstig vertekende indruk maken. Klopt dit beeld?

Ten slotte heeft het CDA nog een 3-tal vragen:

Er zijn al gemeentes die drones willen inzetten om de veiligheid in de gemeente te verhogen. De drones worden ingezet voor flexibel cameratoezicht. Hoe kijkt u tegen dit middel aan?

 

Is er in Ridderkerk sprake van een verschil tussen subjectieve veiligheidsbeleving en objectieve veiligheid?

 

In hoeverre is de raad betrokken geweest bij de prioriteitensessie van dit Integraal veiligheidsbeleid?http://www.nu.nl/tech/3741414/gemeenten-mogen-drones-inzetten-toezicht.html

 

Subjectieve veiligheidsbeleving = gevoel van veiligheid

Objectieve veiligheid= veiligheid wat gemeten kan worden, b.v. Meten van misdrijven.

 

Peter Meij