Opmerkingen over jaarrekening 2013

In de raadsvergadering van 3 juli is onder meer gesproken over de jaarrekening 2013. Hieronder de opmerkingen die Peter Meij in de vergadering heeft gemaakt.

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de financiële risico’s die de drie decentralisaties (ook wel hoofdpijndossiers genoemd) met zich meebrengen. De gemeente krijgt er een groot takenpakket op gebied van jeugdzorg en ouderenzorg bij, maar het is nog steeds niet bekend hoeveel geld er wordt overgeheveld van het Rijk naar de 403 gemeenten.

De CDA-fractie wil (samen met andere politieke partijen) een amendement indienen om een aparte reserve te vormen voor het sociale domein.

Omdat het een mega-operatie betreft is het goed mogelijk dat er in de implementatiefase dingen tegenvallen. Dan is het goed om hiervoor een reserve achter de hand te hebben. Deze reserve geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid voor een verstandige afbouw en de ruimte om iedereen geleidelijk aan de nieuwe situatie te laten wennen.

De afgelopen jaren zijn de overschotten uit het sociale domein steeds teruggevloeid naar de algemene reserve. Het lijkt ons een goede zaak om het overschot uit het sociaal domein van 2013 te reserveren voor dit doel.

Ik wil wel nadrukkelijk melden dat het uitgangspunt blijft om bij de decentralisaties structureel binnen de budgetten van Den Haag te blijven. Wij kunnen in Ridderkerk niet terugdraaien wat het kabinet Rutte en het parlement aan bezuinigen doorvoert.

Een andere zorg zijn de ingeboekte bezuinigingen op de BAR-begroting. Uit een recent rapport van COELO blijkt dat samenwerking tussen gemeentes niet leidt tot financiële voordelen voor de inwoners en zelfs niet tot betere voorzieningen. Want met een grotere schaalgrootte groeien ook het management en de bureaucratie. Onze vraag is dus waar het college het optimisme op baseert van de schaalvoordelen en ‘minder dubbeling van taken’ in de BAR-samenwerking?  Ingeboekte bezuinigingen kunnen volgens dit rapport op drijfzand gebaseerd zijn. Kent het college het rapport en hoe denkt u de bezuinigingen te realiseren?

Ook een zorg zijn de financiële risico’s van de grondexploitaties. En dat geldt met name voor Nieuw Reijerwaard. De accountant heeft daar vorige week behartenswaardige woorden aan gewijd.  De kwaliteit en de analyse van de risico’s zijn niet op een goed niveau. Dat moet volgend jaar echt beter. De CDA-fractie hoopt dat de Raad van State snel duidelijkheid geeft t.a.v. Nieuw Reijerwaard. De huidige onzekerheid is funest voor de doorontwikkeling van NR. De CDA-fractie heeft ook moeite met het voorstel om het bedrijventerrein af te blazen. Dat is niet reëel en het zorgt voor nog meer onzekerheid. 

Peter Meij