Nieuw gebouw Gemini-college naast de Fakkel

Gemeenteraadsvergadering 14 dec 2017

Nieuw gebouw Gemini-college naast de Fakkel

Door het bestuur van het Gemini college is voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs

2018 een formeel verzoek voor de vervangende nieuwbouw ingediend. Gezocht werd naar een geschikte locatie. Er waren twee locaties op het Sportpark in beeld. Een locatie langs de Sportlaan tegenover het Maxima-college en de locatie aan de Populierenlaan naast de Fakkel. Er is gekeken naar de volgende aspecten: Omgevingsvisie Ridderkerk, fietsroutes, openbaar vervoerhaltes en looproutes vanaf de haltes, ontsluiting, parkeren, landschappelijke inpassing, stedenbouwkundige inpassing, wensen van RVVH en exploitant sportpark. Volgens de CDA-fractie heeft het inpassen van de Gemini op deze locatie de minste ruimtelijke impact op het Sportpark en op de omgeving van het Sportpark.

De onderwijshuisvesting van de Gemini moet wel toekomstbestendig zijn en de (her)inrichting van het sportpark Ridderkerk wordt zodanig vormgegeven dat deze voor zowel de middellange als de lange termijn een toekomstbestendige basis vormt voor voetbalvereniging RVVH en het beoefenen van schoolsporten.

Voor het parkeren kunnen de leraren en bezoekers van het Gemini gebruik maken van de grote parkeerplaats bij de Fakkel, die op loopafstand ligt van de nieuwe Gemini. Er zullen hier 36 extra parkeervakken worden gerealiseerd.

De Rotterdamseweg veroorzaakt een behoorlijke geluidbelasting op de gevel van het gebouw.

Het gebouw zal moeten worden uitgevoerd met een dove gevel. Dit brengt extra kosten met zich mee. Aan de Rotterdamseweg-kant kunnen om die reden geen ramen worden geopend. Dit heeft ook effect op de benodigde luchtverversing van de ruimten aan die zijde van het gebouw. Er zal extra mechanische ventilatie nodig zijn. Dit werkt kostenverhogend. De CDA-fractie vraagt dan ook om te voldoen aan de eisen voor de zogenaamde frisse scholen.

Een ander aandachtspunt dat het CDA naar voren bracht is de gevaarlijke kruising. Uit de ongevalregistratie blijkt dat er in de periode 2007 - 2015 geen ongevallen met langzaam verkeer op deze kruising geregistreerd zijn. Wel geeft dit kruispunt risico's, vanwege de omvang en de snelheden van het autoverkeer. Dit is ongeacht de komst van de Gemini naar die locatie. Onderzoek toont aan dat langzaam verkeer door het aanpassen van de regeling van de verkeersinstallatie met grote groepen kan oversteken, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de doorstroming en de verkeersafwikkeling van het overige verkeer (auto en openbaar vervoer).

De voorgestelde investering van  € 7,9 mln in nieuwbouw van het Geminicollege is gebaseerd op de normbedragen zoals deze zijn opgenomen in de Verordening van de gemeente en zijn daarmee op dit moment leidend. De bouwkosten voor onderwijshuisvesting staan echter zeer onder druk van onder andere algemene prijspeilaanpassingen, kwaliteitsnormen (klimaat) en energienormen (BENG in 2020). Te verwachten is dat deze ontwikkelingen zullen leiden tot aanpassing van de normbedragen door de VNG en daarmee tot hogere investeringsbedragen. Daarbij moet worden gedacht aan verhogingen in de richting van 35%. Hiervoor moet wel de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting worden aangepast. Daar maakt het CDA zich grote zorgen om. Wij verwachten dat de bouwkosten ca € 10,6 mln zal bedragen. De CDA-fractie is akkoord gegaan met de bouw van het schoolgebouw en het aanpassen van het sportpark.

Het bestemmingsplan wordt nu opgesteld en naar verwachting in januari 2019 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De bouwactiviteiten kunnen pas beginnen als het bestemmingsplan gewijzigd is en de omgevingsvergunning rond is. Naar verwachting start de bouw in 2019 en zal dit in 2020 worden opgeleverd.

 

Leen Kruithof