Motie VN

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de raadsagenda voor de vergadering van 18 februari 2016;

constateert dat:

 1. de landen van de Verenigde Naties (VN) in een aanvullend verdrag afspraken hebben gemaakt over de rechten van mensen met een handicap;
 2. de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
 3. gemeenten vanaf 1 januari 2017 de verplichting krijgen lokaal inclusief beleid uit te voeren;
 4. degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, daarnaast zorg draagt voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt;
 5. ter uitvoering hiervan bij  of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld;
 6. deze regels in ieder geval betrekking hebben op de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, op het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en op de evenredigheid van de belasting.

overwegende dat:

a.    ieder zich dient in te zetten om mensen met een handicap in de samenleving volwaardig te laten meedoen en niet buiten te sluiten;

b.    het van belang is de sociale samenhang tussen mensen te bevorderen, zodat gesproken kan worden van een inclusieve samenleving, die uitsluiting van mensen tegengaat;

c     actief burgerschap en burgerparticipatie hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren;

d.    de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft te vervullen en een actieve bijdrage kan leveren aan de uitvoering van het verdrag;

 

verzoekt het college:

 1. voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een Lokale Inclusief Agenda;
 2. E inventariseren in hoeverre bestaand gemeentelijk beleid en gemeentelijke regelgeving al dan niet reeds voldoet aan het verdrag;
 3. hierbij mogelijke knelpunten, wettelijke verplichtingen, financiële kaders en middelen te inventariseren;
 4. daartoe in overleg te gaan met mensen met een handicap en/of hun vertegenwoordigers, het Maatschappelijk Burgerplatform en het ondernemersplatform;
 5. de resultaten hiervan mee te delen aan de raad vóór 1 juni 2016, waarbij wordt aangegeven wat de afzonderlijke kosten zijn om wel aan het verdrag te voldoen, en dit te verwerken in een voorstel voor een Lokale Inclusief Agenda. Waarna de raad kan beoordelen welke te ondernemen acties kunnen worden opgenomen in de Kadernota voor de begroting 2017;

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.