Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp gemeente Ridderkerk

Het wordt de grootste decentralisatieoperatie ooit genoemd: de overheveling van de jeugdzorg van Rijk en provincie naar de gemeente.

De overheveling moet een einde maken aan de bureaucratie en het langs elkaar heen werken van hulpverleners. Maar een grote zorg blijft dat de gemeente betere hulp moet gaan verlenen, met 15 procent minder budget.

Laat ik duidelijk zijn: het CDA is voorstander van de overheveling van Jeugdzorg naar de gemeente. Het is goed dat er straks één regisseur komt die zich met de kwetsbare jongeren gaat bemoeien. Hij moet er voor zorgen dat er één samenhangend plan per gezin is. Maar de overheveling van alle vormen van jeugdhulp naar de gemeentes is wel een complex proces.  De veranderingen in de jeugdzorg vragen een geheel andere manier van werken van de professionals.

Kan de wethouder mij duidelijk maken in hoeverre het beleidskader Jeugdzorg is afgestemd op de lokale Ridderkerkse vraag? Wat is nu precies de couleur locale van dit Ridderkerkse beleidskader? 

De huisarts is wettelijk bevoegd om jongeren onbeperkt door te verwijzen naar de verschillende zorgaanbieders. De gemeente wordt hiervoor financieel verantwoordelijk.

Hoe gaat u huisartsen stimuleren om patiënten te verwijzen naar de Jeugd en Gezinsteams (JGT) bij lichte problematiek en naar het CADT bij complexe problematiek?

Stuurt het college aan op een Verwijsprotocol?

Is het toegekende budget toereikend om zware jeugdzorg in te kopen? Niet alles valt toch met preventie te voorkomen. Er blijven zorgkinderen waaraan niks te voorkomen valt. Als je zwaar autistisch bent of zwaar gehandicapt dan helpt preventie niet. 

Tenslotte voorzitter, het is een grote klus waar de gemeente en de jeugdorganisaties voor staan. De CDA-fractie wenst het college en de betrokken ambtenaren veel succes bij de uitvoering van deze mega-operatie.    

Peter Meij