Huishoudelijke hulp

In de gemeenteraadsvergadering van 11 september 2014 is gesproken over huishoudelijke hulp. Hieronder vindt u de bijdrage van Els Berkhout tijdens de raadsvergadering. 

De herindicatie van bestaande cliënten huishoudelijke hulp is afgerond en de huishoudelijk hulp is omgezet van uren naar resultaat, of te wel een schoon huis. Deze verandering was en is voor velen aangrijpend. Velen zagen de eerder beschikbaar gestelde uren verminderen.

De CDA fractie vraagt zich af of de herindicatie wel professioneel genoeg is uitgevoerd, is het medisch dossier meegenomen in het besluit?

 Er zijn cliënten die zelfredzaam genoeg zijn om met minder uren huishoudelijke hulp te doen, zij hebben begrip voor de bezuiniging. Dit is winst. Maar er zijn ook cliënten die niet weten hoe ze het met minder uren huishoudelijke hulp moeten gaan redden.

Cliënten hebben het recht om bezwaar te maken op de herindicatie beslissing. Mondige cliënten hebben bezwaar gemaakt, zij hebben echter nog geen besluit vernomen of hun klacht gegrond of ongegrond is. Van de wethouder hebben we vernomen dat met bezwaarmakers persoonlijk contact opgenomen zal worden. De  CDA fractie ziet graag dat de afhandeling sneller verloopt, zodat deze cliënten duidelijkheid krijgen.

Tevens zien wij de resultaten van de herindicatie graag tegemoet en vragen wij de wethouder de  klachten van de cliënten, uiteraard anoniem, te delen met de raad.

Indien blijkt dat bij de herindicatie te scherp is geraamd, of dat de zelfredzaamheid van de cliënt is afgenomen, bestaat dan de mogelijkheid om opnieuw een indicatie te stellen?

We weten allemaal dat er minder geld te besteden is voor de huishoudelijk hulp. Het beschikbare geld moet dan ook goed besteed worden. Voor mensen die de zorg nodig hebben, maar het zelf kunnen betalen, betekent dit dan ook zij de kosten zelf dienen te dragen. Mensen die het nodig hebben en het niet kunnen betalen, kunnen aanspraak maken op het minimabeleid.

Dat er bezuinigd moet worden en men vasthoudt aan een sluitende begroting, staat vast, maar het mag niet zo zijn dat er geld in de pot huishoudelijke hulp overblijft. Met de keuze voor het verruimde tarief variant 2 stemmen wij in.

Het platform BAR-dichtbij dient onafhankelijk en bereikbaar te zijn en de juiste informatie te verstrekken. Bij het kiezen van een zorgaanbieder moet de cliënt gebruik kunnen maken van zijn of haar optimale keuzevrijheid. Indien hier hulp bij nodig is zal de Wmo-consulent een passend advies dienen te leveren.

Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid van BAR-dichtbij niet groot is. De CDA fractie is dan ook van mening dat hier extra op  ingezet dient te worden d.m.v. duidelijke begrijpbare nieuwsberichten, schrijven aan cliënten en een gebruiksvriendelijke website.

Aangezien het platform BAR-dichtbij vanaf 2015 structureel ingezet zal gaan worden voor de huishoudelijke hulp is monitoring, evaluatie én bewaking van de onafhankelijkheid van groot belang. Is het mogelijk dat de  raad elk kwartaal op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen in het kader van de huishoudelijke hulp? 

Het CDA is ervóór dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Indien er huishoudelijke hulp echt nodig is, moet deze er ook kunnen komen. Familieleden en mantelzorgers kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar het moet niet zo zijn dat zij overbelast worden.

Ridderkerk heeft relatief veel kwetsbare inwoners die moeite hebben om mee te komen, een klein of geen netwerk hebben. In het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 Drechtsteden lezen we o.a. dat huishoudelijke medewerkers, in tegenstelling tot vroeger, aanzienlijk minder gelegenheid hebben om te signaleren bij o.a. eenzaamheid, somberheid, ouderenmishandeling en valrisico’s.

Daarom moeten we gezamenlijk waken dat de vraag en aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsdiensten én vrijwilligers goed samenkomen, zodat er geen mensen in Ridderkerk in de kou komen te staan. Wij vragen aan de wethouder dit dan ook goed te leiden en te bewaken. Wij hebben het volste vertrouwen in de wethouder en het college dat zij de juiste koers varen in dit dossier.