Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat

Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat

Het gebied rondom de P.C. Hooftstraat is een gebied met veel verschillende functies, die onderling

weinig of geen samenhang vertonen. Op het ene moment waan je je in historisch Ridderkerk. Op het

andere moment op een verouderd bedrijventerrein, of in een centrumomgeving met maatschappelijke voorzieningen en diensten.

Het vertrek van de gemeentewerf was de aanleiding om na te denken over de functie en betekenis die dit gebied kan krijgen richting de toekomst. Aan de ene kant is het gemakkelijk om in het centrum een gebied te hebben waar bijna alles kan. Aan de andere kant zorgt die vrijheid ook voor (steeds) minder kwaliteit. Bijvoorbeeld door het verder verstoren of verdwijnen van cultuurhistorische kwaliteiten, of door steeds meer autoverkeer en parkeerplaatsen.

 

Zoals ook is beschreven in de Omgevingsvisie Ridderkerk, is het belangrijk om in te zetten op het

behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

In het Integraal accommodatie plan is besloten om als uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit gebied, de sloop van de gymzaal en realisatie van een nieuwe sporthal mee te nemen. De gebiedsvisie geeft antwoord op de vraag waar de gemeente een nieuwe sporthal zou kunnen realiseren.

Door het geleidelijke vertrek van bedrijven uit het gebied ontstaan kansen om woningen in het gebied te bouwen. Bijvoorbeeld voor het realiseren van appartementen of bijzondere vormen van groeps- en/of zorgwoningen.

 

De nog aanwezige historische structuren en gebouwen zijn karakteristiek voor het gebied. Ze maken het gebied uniek en geven het centrum sfeer. De bedrijfshal van Trelleborg aan de Molensteeg verstoort deze structuur. En daarmee ook de kwaliteit daarvan.

Om recht te doen aan deze cultuurhistorische waarden is het nodig om Trelleborg te reorganiseren. Verplaatsen is geen optie vanwege de hoge kosten. Het idee is om de bedrijfshal aan de dijk te verplaatsen naar een andere plek in het gebied. Aan de dijk ontstaat dan ruimte voor een meer passende functie, bebouwing en inrichting. Hierdoor wordt het kleinschalige en intieme karakter over de gehele lengte hersteld. Tevens is er dan een mogelijkheid om een eigen inrit te maken via de Vondellaan.

De gemeente heeft echter niet de regie. Dit komt doordat de gemeente weinig eigendom in het gebied heeft. Alleen de percelen van de gymzaal, de Loods/Gooth/Snuffelpand en de voormalige

gemeentewerf zijn gemeentelijk eigendom. De gemeente zal bedrijven niet gedwongen uitplaatsen en koopt in principe geen gronden en panden aan. De gemeente zal actief in gesprek gaan met de ondernemers uit het gebied en ander geïnteresseerde partijen.

 

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 12 okt jl. heeft het CDA drie punten aangegeven, die zij op dit moment belangrijk vinden:

 

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 12 okt jl. heeft het CDA drie punten aangegeven, die zij op dit moment belangrijk vinden:

1. Op dit moment zijn er drie jongerenorganisatie in dit gebied aanwezig, t.w. PleXat, de Loods en de Gooth. Doordat er bijna geen woningen in de naaste omgeving is, is er ook geen overlast. Door woningen aan dit gebied toe te voegen wordt de kans op overlast groter met als gevolg dat de Loods en de Gooth verplaatst moeten worden. Door het mee-indienen van een amendement wordt de beslissing hierover aan de gemeenteraad overgelaten. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen.

2. We maken bezwaar tegen de hoogbouw in dit gebied. Gebouwen van zo’n 45 meter horen hier niet te staan.

3. De eigen inrit via de Vondellaan moet geen gevaar opleveren voor het verkeer van de Vondellaan, voornamelijk voor de fietsers.

 

Leen Kruithof

 PA140079