Bespreking van het coalitieakkoord

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2014 is het coalitieakkoord ‘Veranderen in kracht’ aangeboden aan de gemeenteraad. Hieronder leest u de bijdrage van CDA-fractievoorzitter Peter Meij.

Coalitieakkoord

Er is een nieuw college in Ridderkerk. Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA en ChristenUnie hebben met elkaar hebben afgesproken om vier jaar bij elkaar te blijven en goed samen te werken. Net als in een goed huwelijk is er bij een coalitie ook sprake van geven en nemen. Je kunt niet altijd je zin krijgen. De basisvoorwaarde voor een goede politieke samenwerking is dat je elkaar vertrouwt en dat je elkaar iets gunt. 

Het CDA in Ridderkerk is op drie gebieden opgetogen over de bereikte resultaten in de afgelopen periode. 

Ten eerste is de CDA-fractie verheugd over het behaalde verkiezingsresultaat. Het CDA heeft de laatste 16 jaar stelselmatig een zetel verloren. Tegen de trend in hebben we nu weer een zetel winst geboekt. En dat is echt knap met drie lokale partijen in Ridderkerk die het zo goed doen. CDA-kiezers, dank hiervoor.   

Maar we zijn ook verheugd dat we weer verantwoordelijkheid mogen dragen voor het  gemeentebestuur in Ridderkerk en trots op het bereikte coalitieakkoord. 

Het akkoord ademt het CDA-gedachtegoed van een sterke samenleving en een kleinere overheid. Maar we zorgen ook voor een noodzakelijk vangnet voor inwoners die geen eigen netwerk hebben en ondersteuning van familie bij langdurige (thuis)zorg moeten missen. We kunnen ook onze  ogen niet sluiten voor de verlatenheid in de samenleving , zoals de eenzaamheid van ouderen.. We moeten als CDA blijven opkomen  voor degenen die onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. Mensen hunkeren naar geborgenheid en saamhorigheid en daarom moeten we solidariteit bevorderen in het weefsel van onze samenleving, waardoor mensen niet meer alleen staan.  

En ‘last but not least’: we zijn ook blij met onze nieuwe wethouder Tineke Keuzenkamp. Ze heeft veel kennis van zaken, met name op het gebied van financiën, heeft 8 jaar ervaring in het gemeentebestuur en 8 jaar ervaring met het raadswerk. 

De uitdagingen waar de gemeente Ridderkerk voor staat, vragen om een empathische verbinder, die keuzes kan uitleggen, begrip kan creëren en duidelijk kan zijn. Die ambitie kan zij nu waarmaken met haar flinke takenpakket.  

Wij wensen haar en het college veel wijsheid toe.

Peter Meij