Beleidsplan schuldhulpverlener

Het CDA vindt dat mensen met problematische schulden geholpen moeten worden, zodat zij hun financieel beheer op orde krijgen. Dat men financieel zelfredzaam is, zelf weloverwogen keuzes kan maken en weet wanneer men hulp moet inroepen.

Het CDA steunt dit beleidsplan met de daarin opgenomen acties, zoals preventie en vroegsignalering, laagdrempelige toegang, maatwerk, vervolgtrajecten, doorverwijzingen naar de maatschappelijke partners en nazorg.

Wel willen wij de wethouder meegeven dat men zich ervan bewust moet zijn dat er ook inwoners zijn die onvoldoende financieel zelfredzaam zijn. Inwoners hebben baat bij het preventief aanbieden, dus aan de voorkant,  van een lichte vorm van budgetbeheer. Dit helpt hen om het overzicht en inzicht in hun financiën te bewaren.

Deze vrijwillige budgetvorm moet laagdrempelig bereikbaar zijn, zodat een inwoner die het nodig heeft er ook echt gebruik van kan maken. Het CDA denkt aan het aanbieden van een kosteloze vorm van budget light beheer voor een bepaalde periode. Is een inwoner financieel zelfredzaam geworden, kan men besluiten om te stoppen met deze vorm van schulddienstverlening, het is tenslotte vrijwillig. Let wel budgetbeheer is geen luxe, maar eerder noodzakelijk voor een inwoner die hulp nodig heeft om financieel zelfredzaam te worden.

Blijkt het noodzakelijk dat een inwoner budgetbeheer een langere periode nodig heeft, dan kan het college de periode van budgetbeheer om niet, verlengen. Dit past in maatwerk.

Kiest een inwoner daarna voor deze vorm van budgetbeheer, dan kan een redelijke vergoeding gevraagd worden aan huishoudens die dit kunnen betalen. Een financieel zelfredzame zal eerder kiezen voor automatische incasso.

Het CDA vindt het jammer dat in dit beleidsplan niet verwezen wordt naar de leidraad van de NVVK. De leidraad wordt door vele andere gemeenten met succes effectief gebruikt. 

Tijdens de commissievergadering hoorden wij dat het Ridderkerks beleid wel aansluit bij de leidraad, enkel de aangesloten partners worden niet verplicht.

In de beantwoording op het minimaplatform wordt vermeld dat de leidraad ter hand genomen wordt als het nut heeft. Dit klinkt een stuk vrijblijvender. Het CDA is voorstander dat Ridderkerk zich aansluit bij deze leidraad. Wij vragen de wethouder deze dan ook zo veel mogelijk te volgen.

Bij bewuste fraude kan het college schuldhulpverlening weigeren, daar is het CDA het mee eens.

De CDA fractie vraagt wel aan het college om bij niet moedwillige fraude veroorzaakt door onwetendheid ruimhartig te zijn, zodat men een tweede kans krijgt.

Bij afloop schuldhulpverlening is het belangrijk om nog een tijdje de vinger aan de pols te houden. Wij vragen aan de wethouder in dit nazorgtraject Schuldhulpmaatje meer te betrekken, zij willen en kunnen hun laagdrempelige expertise inzetten, om recidive te voorkomen.

Het CDA dankt Schuldhulpmaatje en het minimaplatform voor hun ingebrachte adviezen.

Wij hopen op een goede samenwerking tussen alle partijen die actief zijn in de schulddienstverlening, zodat Ridderkerkse inwoners goed ondersteund en geholpen worden.

In het speciaal wensen wij de sociale wijkteams veel wijsheid met het vergroten van hun financiële expertise die nodig is om onze inwoners bij te staan met raad en daad.

Het CDA stemt in met dit beleidsplan.