Aanmelding hoogspanningsleidingen

Door het rijk is in samenwerking met de netbeheerders een programma “Uitkoop en verkabeling hoogspanningsleidingen” opgesteld. In dit programma wordt aangegeven dat eigenaren van woningen direct onder geleiders van hoogspanningsleidingen buiten het bebouwd gebied een aanbod zullen krijgen tot verkoop van hun woning. Indien eigenaren hieraan gehoor geven zal aan de betreffende gemeente worden gevraagd de woonbestemming te verwijderen. Binnen bebouwd gebied wordt uitgegaan van ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen. Met de netbeheerders zijn afspraken gemaakt over de mogelijk ondergronds te brengen tracés en de verdeling van kosten over deze werkzaamheden. Voor Ridderkerk komt dit neer op 25 % van de projectkosten. Deze zgn. verkabeling vindt plaats op vrijwillige basis waarbij de gemeente het verzoek tot verkabeling neerlegt bij de netbeheerder. Overigens blijkt uit informatie van de leidingbeheerder, Stedin, dat deze hoogspanningsleiding voornamelijk een functie heeft als reserveleiding die in dienst komt bij uitval op andere plaatsen. Er is dus geen sprake van een permanente belasting door het magneetveld zoals dat er wel is bij leidingen die voortdurend in gebruik zijn.
De raad moet op donderdag 10 september beslissen dat: 
• de bovengrondse hoogspanningsleiding vanaf de grens met Hendrik-Ido-Ambacht tot noordelijk van Oostendam wordt aangemeld bij de netbeheerder om deze ondergronds te brengen;
• de bestemming van de woning Benedenrijweg 461a (is woning naast Het Huys Ten Donck), die mogelijk uitgekocht gaat worden, na uitkoop wordt gewijzigd in een niet woonbestemming;
• in de meerjarenbegroting vooralsnog een reservering wordt opgenomen ter grootte van 
€ 880.000,- ter dekking van de gemeentelijke bijdrage.