Column 3-2016

Hoop gaat nooit verloren!

De verschrikkelijke aanslagen in Brussel hebben ons wederom met een schok doen beseffen hoe kwetsbaar onze samenleving is. België is in rouw gedompeld en wij leven oprecht mee en staan stil ter nagedachtenis aan de slachtoffers en nabestaanden.

Dit alles gebeurde in de week die in de christelijke traditie de stille week heet, waar we stil staan bij het lijden en sterven van Christus en tijdens het Paasfeest de opstanding vieren, het feest van de hoop, waar de opdracht gegeven wordt de hoop door te geven. Voor mij was het goed om met velen samen in de kerkdienst te kunnen zingen, luisteren en spreken over de hoop, het geeft mij moed, want hoe dan ook we moeten samen verder.

In tijden van de angst en onzekerheid moeten we niet zwijgen, maar juist met elkaar in gesprek gaan én blijven. Als we oprecht naar elkaar luisteren en uitspreken wat elkaar verbindt en verdeelt creëren we verbondenheid en onderling begrip. Op deze manier kunnen we bouwen aan een samenleving waarin zorg voor de naaste, verantwoordelijkheid voor de omgeving en respect voor onze tradities en cultuur centraal staat. 

Belangrijk is dat iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, religie, uitgenodigd wordt om mee te bouwen aan een inclusieve samenleving. In deze inclusieve samenleving behoren ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. In de door mij laatst ingediende én aangenomen CDA motie "VN verdrag voor mensen met een handicap" is aan het college gevraagd te inventariseren in hoeverre Ridderkerks gemeentelijk beleid en regelgeving voldoet aan dit landelijke verdrag, dat ingaat per 1-1-2017. Uiteraard in samenspraak met mensen met een beperking en/of hun vertegenwoordigers, zij zijn de deskundigen en het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en ondernemers om zo de mogelijke knelpunten te inventariseren. De uitkomst zal verwerkt worden in een Lokale Inclusieve Agenda welke aangeboden wordt aan de raad. Vroegtijdig kan de raad  beoordelen welke te nemen acties meegenomen kunnen worden in de Kadernota voor de begroting 2017. 

Op deze manier spreek ik de hoop uit dat iedereen wordt uitgedaagd op een positieve manier, zodat we in onderling respect bouwen aan een veilige samenleving, waar we oog hebben voor elkaar en iedereen zich thuisvoelt én meedoet.

 
Els Berkhout-Emond

Raadslid CDA Ridderkerk