Column 20.09.2013

Baas over je eigen leven (deel 4)

De CDA-visie op de samenleving is nog steeds actueel. In deze tijd is er behoefte aan meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en saamhorigheid. Dit past naadloos op de uitgangspunten van het CDA. Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, waarin iedereen zijn talenten inzet en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het CDAgelooft in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf. Geef waar het kan burgers de ruimte om zaken zelf te regelen. Een voorbeeld laat zien, dat het kan. De vrijwillige buurtpreventie zorgt al vele jaren voor sociale veiligheid in Ridderkerkse wijken.

Zorgvuldig WMO-beleid
Het is goed om een groter beroep te doen op mensen zelf en hun verantwoordelijkheid, want daarmee haal je het eigen initiatief terug. Maar we mogen geen taken delegeren aan burgers, die dat helemaal niet aankunnen. Bepaalde kwetsbare groepen dreigen dubbel gepakt te worden. Zij krijgen minder hulp van de overheid en zijn ook niet in staat om informele zorg te organiseren. Het CDA vindt dat de thuiszorg op een goed peil moet blijven en dat lijfgebonden zorg door professionals gedaan moet worden. Wanneer opname in een verzorgingstehuis noodzakelijk is, wil het CDA dat de gemeente zich sterk maakt dat zoveel als mogelijk opname van ouderen in een Ridderkerks tehuis kan plaatsvinden.

Vasthouden aan waarden en normen
Het CDA hecht aan gemeenschappelijke waarden (familie, menselijke maat), wil normoverschrijdend gedrag (hufterig gedrag/vandalisme) streng aanpakken en fatsoenlijke omgangsvormen stimuleren.

Meer aandacht voor familie en (eenouder)gezin
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving. De familie speelt een grote rol in het overdragen van waarden en normen van onze cultuur.

Handhaven in 30 km zones
Veel inwoners stellen de terechte vraag, waarom er zo weinig door de politie wordt gehandhaafd als het bijvoorbeeld gaat om het tegengaan van hoge snelheden in 30 kilometerzones en het weren van vrachtwagens in de St Jorisstraat. Het antwoord is steeds, dat de capaciteit van de politie beperkt is. Het CDA vindt toch, dat er meer gehandhaafd moet worden. Daarom wil het CDA dat de BOA’s van de gemeente (Buitengewoon opsporingsambtenaren) meer bevoegdheden krijgen om op te treden.

Woningen Rijksstraatweg
Wij zijn moreel verplicht een deel van de onverkoopbare woningen van de bewoners van de Rijksstraatweg die graag willen verhuizen, aan te kopen.

Verbindend ondernemen in Ridderkerk
Het CDA wil samenwerking van zzp-ers en kleine mkb-ondernemingen stimuleren. Het inspirerende voorbeeld van het bedrijvencentrum ‘New Work City’ aan de Verlengde Kerkweg 25 verdient navolging. Het is een groeiende ondernemers en het bundelen van krachten vergroot de kansen op de markt. Wethouder Henk Dokter is op dit gebied al goed bezig.

Parkeren
Het CDA is tegen uitbreiding van het betaald parkeren bij winkelcentra.

Stadslandbouw
In Nederland zijn diverse initiatieven ontstaan om braakliggend terrein in gebruik te geven aan burgers voor ‘stadslandbouw’. Ze dragen bij aan een prettige groene invulling en zorgen voor sociale cohesie. Mensen doen samen iets, leren van elkaar en ontmoeten elkaar. Het CDA wil, dat de gemeente de haalbaarheid van stadslandbouw of andere vormen van natuur (bijvoorbeeld groene daken) in leegstaande panden onderzoekt.

Speciale portefeuillehouder voor senioren
We worden gelukkig steeds ouder. Een gevolg hiervan is een groeiende behoefte aan geschikte huisvesting en zorg. Het CDA maakt zich sterk om de langdurige zorg in de AWBZ als een verzekerd recht te behouden. Om deze ontwikkelingen in Ridderkerk goed te begeleiden, wil het CDA een speciale portefeuillehouder voor senioren.

KCR en RVVH
De korfbalclub KCR verdient als topclub een nieuw multifunctioneel beweegpark als accommodatie, waarbij tevens de mogelijkheid van een ijsbaan kan worden opgenomen. Dat geeft de voetbalclub RVVH de mogelijkheid om de noodzakelijke uitbreiding van velden realiseren. In de nieuwe raadsperiode gaan we daar voor knokken.

Peter Meij

Fractievoorzitter CDA Ridderkerk